Giải pháp marketing nhằm phát triển du lịch Bình Định

Bình Định làmộttỉnh địa đầucủa vùng dulịch Nam TrungBộ và NamBộ, là miền đất giàu đẹpvề thiên nhiên và phong phúvềlịch sửvăn hoá có tiềmnăng dulịchrất đadạng và phong phú để phát triển nhiều loại hình dulịch. Nhận thức rõ được nhữnglợi thế này ngaytừ nhữngnăm đầucủa thậpkỷ 90tỉnh đã xác định "Phát triển dulịchdầndần trở thành ngành kinhtế quan trọng trongcơcấu kinh tế địa phương".Tăngcường đầutư phát triển dulịch trướchết là các tuyển, điểm như: Khu dulịch sinh tháiHầm Hô,cụm di tích Tháp Chăm, làng nghề làm nón,rượu, đặcsản Coi trọng công tác đào tạo,bồidưỡng nghiệpvụ dulịch, nâng cao chấtlượng phụcvụ du lịch, cơsởvậtchất, Trong nhữngnăm qua, dulịch Bình Định đã đạt được nhiều kết quả đáng khíchlệ.Sốlượng khách dulịch đến Bình Địnhtừnăm 2005 đến 2011tăng bình quân hàngnăm trên 20%. Bêncạnh những thành quả đạt được, dulịch Bình Địnhvẫn còn nhiều khuyết điểm cần được khắc phục, đó là:sản phẩm dulịch còn nghèo nàn, đơn điệu; chấtlượng phụcvụ dulịch chưa cao; thời gianlưu trúcủa du khách còn quá thấp;sốlượng khách quốctế đến Bình Định chiếmtỷ trọng không đángkể. Nhìn chung, hiệu quả kinh doanhcủa các doanh nghiệp trong ngành dulịch còn thấp, chưa quảng bá được hình ảnh của Bình Định để thu hút khách trongnước cũngnhưquốctế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC