Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đống Đa

Nền kinh tế nước ta sau hai mươi lăm năm đổi mới đã gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận, được bạn bè thế giới đánh giá cao. Những thành công đó đã khẳng định tính chất đúng đắn con đường cải cách mà Đảng đã lựa chọn, khởi xướng, đã cho phép chúng ta tin tưởng vào khả năng “cất cánh” của Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, vì mức khởi điểm xuất phát ban đầu của chúng ta quá thấp nên để có thể đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, mở rộng đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế thì chúng ta còn cần rất nhiều vốn, nhu cầu về vốn đang được đặt lên hàng đầu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng đã chỉ rõ: “Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước theo đường lối mới, Đảng và Nhà nước chủ trương huy động mọi nguồn vốn trong nước và ngoài nước để đầu tư phát triển, trong đó vốn trong nước có ý nghĩa quyết định, vốn ngoài nước có ý nghĩa quan trọng, kết hợp tiềm năng sức mạnh bên trong với khả năng có thể tranh thủ bên ngoài”. Đại hội Đảng lần thứ IX, X Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Nhà nước có chính sách động viên các nguồn lực trong nước là chính và tranh thủ tối đa nguồn lực ngoài nước, mở rộng đầu tư tín dụng, góp phần giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ”. Nội dung trên đã khẳng định nhu cầu to lớn về vốn đối với nền kinh tế, đồng thời chỉ rõ tầm quan trọng của các nguồn vốn trong nước và quốc tế. Thực tế, trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay, có rất nhiều chủ thể, thông qua các con đường khác nhau có khả năng cung cấp dẫn vốn đáp ứng nhu cầu về vốn. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận được là huy động vốn qua các trung gian tài chính - Ngân hàng thương mại (NHTM) - là kênh quan trọng nhất, có hiệu quả nhất vì trong nền kinh tế, NHTM được coi là trung gian tài chính lớn nhất quan trọng nhất. Nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài, sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa, với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về công tác huy động vốn của chi nhánh em đã chọn đề tài:”Giải pháp nâng cao chất lượng công tác huy động vốn tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đống Đa” làm chuyên đề tốt nghiệp. Kết cấu của đề tài như sau: Chương I: Những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn của NHTM Chương II: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đống Đa

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC