Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại Việt Nam

Tín dụng, đặc biệt là tín dụng doanh nghiệp, là hoạt động sinh lời lớn nhất song cũng đem lại rủi ro cao nhất cho NHTM. Khi rủi ro này xảy ra có thể gây ra tổn thất, làm giảm thu nhập của ngân hàng, nhiều khoản tài trợ mà tổn thất có thể chiếm phần lớn vốn chủ, đẩy ngân hàng đến phá sản, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Do vậy ngân hàng phải tiến hành phân tích tín dụng các doanh nghiệp vay vốn để giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra. Chất lượng của các khoản vay phụ thuộc nhiều vào hoạt động phân tích tín dụng, phân tích tín dụng đầy đủ sẽ giảm thiểu được rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Phân tích tín dụng có chất lượng cao, quyết định cho vay của ngân hàng được bảo đảm và ngược lại, chất lượng phân tích tín dụng có chất lượng thấp thì quyết định cho vay sẽ gặp rủi ro và tổn thất có thể xảy ra cho ngân hàng. Hiện nay, công tác phân tích tín dụng nói chung và phân tích tín dụng doanh nghiệp nói riêng đã được Ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân quan tâm nghiên cứu và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, công tác phân tích tín dụng doanh nghiệp này còn nhiều bất cập và chưa tiến gần đến tiêu chuẩn quốc tế khiến chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của NHTM chưa cao. Vì vậy, đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của NHTM Việt Nam” được lựa chọn nghiên cứu. Đề án nghiên cứu thực trạng và những hạn chế của chất lượng hoạt động phân tích tín dụng doanh nghiệp của Ngân hàng Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân từ đó tìm ra những giải pháp nào nhằm nâng cao chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của NHTM Việt Nam? Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp Đề tài được nghiên cứu thông qua sử dụng các phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tế, so sánh, phân tích và tổng hợp tài liệu. Đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của NHTM. Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của NHTM Việt Nam Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng phân tích tín dụng doanh nghiệp của NHTM Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC