Giải pháp nâng cao động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên tại trường cao đẳng thương mại Đà Nẵng

Nguồn nhân lực luôn ñóng một vai trò quyết ñịnh sựtồn tại và phát triển của tổchức. Đểkhai thác có hiệu quảnguồn nhân lực, vấn ñềquan trọng là tìm kiếm những giải pháp tạo ra và không ngừng nâng cao ñộng lực thúc ñẩy họlàm việc phát huy hết khảnăng của mình. Tại Trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng (CĐTMĐN), thời gian qua ñã quan tâm phát triển nguồn nhân lực, có các giải pháp tạo ra ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, giáo viên (CB, GV). Tuy nhiên, với yêu cầu hiện nay, các giải pháp của trường còn nhiều bất cập, chưa kích thích, khai thác hết mọi tiềm năng của người lao ñộng, ñây là lý do tác giảchọn ñề tài: “Giải pháp nâng cao ñộng lực thúc ñẩy cán bộ, giáo viên tại Trường Cao ñẳng Thương mại Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC