Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT trong các doanh nghiệp NQD tại Chi cục thuế Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

rong quá trình hội nhập quốc tế, đất nước ta đã và đang tiến hành công cuộc cải cách nền kinh tế ngày càng trở nên hiện đại và văn minh hơn. Đặc biệt hiện nay sự bùng nổ của công nghệ thông tin yêu cầu đặt ra ngày một bức thiết trong việc quản lý đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và Chi cục thuế huyện Từ Sơn nói riêng. Trước tình hình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta hiện nay, thuế có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng. Thuế là công cụ chủ yếu của Nhà nước trong việc tập trung nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước (NSNN) và góp phần tích cực, hiệu quả vào việc quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế quốc dân. Chính sự lớn mạnh từ thu thuế là tiền đề thúc đẩy sự toàn diện kinh tế đồng thời nó thúc đẩy sự hình thành các công trình phúc lợi công cộng. Do đó để góp phần tăng cường thúc đẩy phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá và dịch vụ, động viên một phần thu nhập vào NSNN thì đòi hỏi công tác quản lý thu thuế phải được tiến hành một cách chặt chẽ tại các chi cục thuế nói chung và tại Chi cục thuế huyện Từ Sơn nói riêng. Trong thời gian đầu thực tập tại Chi cục, em đã nắm được cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động chung của Chi cục nên em đã viết Báo cáo tổng hợp. Nội dung Báo cáo gồm: Lời mở đầu. Chương I: Khái quát chung về Chi cục thuế huyện Từ Sơn. Chương II: Một số ý kiến, giải pháp và đề xuất. Kết luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC