Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vốn của doanh nghiệp là một trong những điều quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, bên cạnh nguồn nhân lực, các phát minh sáng chế, kinh nghiệm, kỹ thuật quản lý ., . Trong hoạt động thương mại nói chung và trong các doanh nghiệp thương mại nói riêng, vốn còn là một công cụ hiệu quả nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Do sự quan trọng của việc sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp thương mại, Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long nhìn chung đã đạt được những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập trong việc sử dụng vốn lưu động. Vì vậy, việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn lưu động là rất cần thiết và cấp bách. Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề chủ yếu đề cập đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Chuyên đề có sử dụng phương pháp thống kê kết hợp với phân tích,tập trung nghiên cứu thực tiễn hoạt động của vốn lưu động trong thực tế kinh doanh của công ty trên cơ sở kiến thức đã được trang bị trong trường học. Xuất phát từ thực tế trên và được sự hướng dẫn của thầy giáo Đặng Ngọc Đức nên em chọn đề tài:"Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần giải trí Thăng Long" Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung chính của chuyên đề gồm 3 phần sau: Chương I: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng vốn lưu động . Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Giải trí Thăng Long. Chương III: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty Cổ phần Giải trí Thăng Long

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC