Giải pháp quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai

Công tác quản trị rủi ro lãi suất là một hoạt động rất được quan tâm tại các ngân hàng hiện nay. Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất ,tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank Đồng Nai dựa trên số liệu được cung cấp tại Chi nhánh và số liệu tác giả khảo sát thực tế về tình trạng công tác quản trị rủi ro lãi suất. Trong đề tài này tác giả đã sử dụng các phương pháp như so sánh, thông kê các chỉ tiêu liên quan đến tài sản có, tài sản nợ và các mức lãi suất bình quân huy động, cho vay nhằm làm rõ thực trạng quản trị rủi ro lãi suấttạ chi nhánh. Bên cạnh đó, tác giả dung phần mềm SPSS20.0 phân tích xây dựng nên mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro lãi suất tại Chi nhánh. Qua đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất tại chi nhánh Ngân Hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC