Giải pháp tăng cường huy động vốn ở Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập, ngày càng có cơ hội phát triển trên mọi lĩnh vực. Sự ra đời và lớn mạnh của các công ty quốc doanh và ngoài quốc doanh dẫn đến nhu cầu về vốn đầu tư cũng tăng mạnh. Ngân hàng là một loại hình trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là khi hoạt động của thị trường tài chính và các trung gian tài chính phi ngân hàng khác chưa phát triển, các ngân hàng thương mại trở thành kênh dẫn vốn có vai trò vô cùng quan trọng. Việc huy động vốn do đó cũng trở thành nhu cầu cấp thiết của cả nền kinh tế nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng các Ngân hàng trên thị trường tăng lên đáng kể, trong đó có một số lượng lớn các Ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh, các Ngân hàng 100% vốn nước ngoài hay Ngân hàng liên doanh. Chính điều đó đã tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt đòi hỏi mỗi Ngân hàng cũng cần phải hoàn thiện những nghiệp vụ huy động vốn hiện tại và không ngừng mở rộng danh mục hoạt động của mình. Cũng như các Ngân hàng khác hệ thống và các chi nhánh trong cùng hệ thống Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Sở giao dịch đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn đối với kết quả kinh doanh của Sở, vì vậy Sở cũng tăng cường đầu tư trang thiết bị, áp dụng các biệp pháp nhằm thúc đẩy khả năng thu hút nguồn vốn trong nền kinh tế. Kết quả thực tế đã chứng minh bên cạnh những thành quả nhất định, nghiệp vụ huy động vốn tại SGD-NHĐT&PTVN vẫn còn rất nhiều điều cần lưu tâm: Nghiệp vụ huy động chưa đa dạng và chưa có sức thu hút đối với khách hàng, hoạt động Marketing còn nhiều thiếu sót Vì vậy, vấn đề cần thiết hiện nay là đưa ra những biện pháp có tính thực tế nhằm thúc đẩy hiệu quả của nghiệp vụ này. Xuất phát từ thực trạng trên, em đã lựa chọn đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn tài Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em. Mục đích nghiên cứu. Chuyên đề tập trung vào nghiên cứu các vấn đề sau : • Các nội dung cơ bản của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại. • Thực trạng huy động vốn tại SGD-NHĐT&PTVN • Các giải pháp có thể xem xét áp dụng để nâng cao số lượng và chất lượng vốn huy động cho SGD-NHĐT&PTVN Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Các nghiệp vụ huy động vốn tại SGD-NHĐT&PT trong vài năm trở lại đây. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong chuyên đề là thu thập dữ liệu, tổng hợp, phân tích, so sánh. Từ kết quả thu được, đưa ra các nhận định chung về thực trạng hoạt động và đề xuất các giải pháp phù hợp để khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC