Giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện sinh tồn và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Các Mác viết rằng: Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện cần để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất, là tư liệu sản xuất cơ bản trong nông, lâm nghiệp. Quản lý và sử dụng một cách đầy đủ và hợp lý đất đai là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Ở nước ta, vấn đề đất đai và nhà ở luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trong những năm qua, để phù hợp với bước chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, đồng thời động viên khuyến khích được các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất đai đúng mục đích, đạt hiệu quả cao theo pháp luật. Theo quy định tại Điều 13 Luật đất đai năm 1993 thì giao đất và đăng ký cấp GCNQSDĐ là những nội dung quan trọng trong 7 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai. Nó là những nội dung hoàn toàn khác nhau về mặt bản chất; Giao đất là cơ sở làm phát sinh quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất, còn cấp GCNQSDĐ là chứng thư pháp lý thể hiện mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nước và người sử dụng đất. Tuy vậy chúng có mối quan hệ mật thiết bổ sung cho nhau và có quan hệ hữu cơ, thường xuyên với tất cả các nội dung khác của quản lý Nhà nước về đất đai. Vấn đề đất đai ở Hà Nội là vấn đề rất nhạy cảm, tác động và liên quan tới các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, trật tự an ninh của Thành Phố . Cùng với quá trình đô thị hoá, diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội ngày càng bị thu hẹp và giá trị đất nông nghiệp ngày càng cao dưới tác động của nền kinh tế thị trường. Chính vì lẽ đó mà nhu cầu về việc thực hiện quyền và sự chuyển dịch đất đai ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành có liên quan. Xuất phát từ đó em đã chọn đề tài: Giao đất và đăng ký cấp GCNQSDĐ Nông nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Với những kiến thức tiếp thu được ở nhà trường, cơ quan thực tập và hiểu biết ngoài xã hội, em mong muốn được góp thêm một vài suy nghĩ nhằm hoàn thiện công tác giao đất và cấp GCNQSDĐ trên cả nước nói chung và của Thành Phố Hà Nội nói riêng. Đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chính gồm 3 chương. Chương I. Cơ sở pháp lý của việc giao đất và cấp GCNQSDĐ nông nghiệp. Chương II. Thực trạng công tác giao đất và cấp giao đất và cấp GCNQSDĐ Nông Nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Chương III. Phương hướng và một số kiến nghị về giải pháp hoàn thiện việc giao đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC