Giáo dục gia đình - Giải pháp quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta hiện nay

Tóm tắt.Trong bài viết, chúng tôi đ-a ra và phân tích các nội dung chủ yếu của giáo dục gia đình nh-: giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, giáo dục thể chất, giới tính, Đồng thời đề xuất một số yêu cầu cơ bản về nhận thức và thực tiễn để không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục gia đình ở n-ớc ta hiện nay. ia đình là tế bào xã hội. Gia đình tốt, mới có xã hội tốt. Do vậy, Đảng, Nhà n-ớc ta rất quan tâm đến xây dựng gia đình; trong đó, xây dựng gia đình văn hoáđ-ợc xem là một sáng tạo, có ý nghĩa quyết định. Để phong trào xây dựng gia đình văn hoá có hiệu quả, chúng ta đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó, giáo dục gia đình là giải pháp quan trọng nhất, cơ bản nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC