Giáo trình tin học căn bản hướng dẫn từ a-Z

Thi hành ứng dụng và thao tác trên cửa sổ(window) − Mởcác cửa sổ My Computer, Recycle Bin. Đóng các cửa sổnày lại. Hướng dẫn: D_Click lên các Shortcut tương ứng trên màn hình nền đểmở, Click vào nút Close bên phải thanh tiêu đề để đóng lại. − Mởcác cửa sổ Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, Paint. Hướng dẫn: Chọn nút Start/Programs/. − Thực hiện các thao tác: phóng to, phục hồi, thu nhỏ, thay đổi kích thước, di chuyển và đóng cửa sổ. 2. Thao tác trên màn hình nền (Desktop) − Thay đổi ảnh nền của màn hình, sửdụng chức năng bảo vệmàn hình (Screen Saver). Hướng dẫn: - Đưa chuột đến vùng trống của màn hình nền (Desktop). - R_Click/Properties/chọn lớp Background (Desktop); lớp Screen Saver. - Thao tác dựa vào giáo trình lý thuyết ởchương 3 - phần 3.4 3. Sửdụng đồng hồhệthống (Clock) trên thanh Taskbar − Xemvà thay đổi Date/Time của hệthống. Hướng dẫn: D_Click lên đồng hồhệthống. − Ẩn/hiện đồng hồ(Clock) trên thanh Taskbar. Hướng dẫn: Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Chọn lớp Taskbar. 4. Xem/thay đổi các qui ước hiển thịvềDate, Time, Number, Currency của hệthống Hướng dẫn: Chọn nút Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options, sau đó chọn các chức năng tương ứng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC