Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xi măng ngũ hành sơn

Trang Lời nói đầu1 PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGŨ HÀNH SƠN I. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3 1. Chi phí sản xuất 3 2. Giá thành sản phẩm 5 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành 6 4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 7 II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN 7 1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 7 2. hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 8 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung9 III. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SX THEO PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ 10 1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán 10 2. Tài khoản sử dụng 11 IV. TÍNHGIÁ THÀNH SẢN PHẨM 12 1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 12 2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 14 PHẦN II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SNẢ PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG NGŨ HÀNH SƠN A. KHÁI QUÁT CHUING VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG NGŨ HÀNH SƠN 18 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 18 1. Quá trình hình thành và phát triển 18 2. Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh18 3. Quy mô và số lượng lao động19 II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ Ở CÔNG TY 19 1.Cơ cấu tổ chức sản xuất 19 2. Tổ chức bộ máy ưlsu 20 III. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN, HÌNH THỨC KẾ TOÁN 22 B. THỰC TẾ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG NGŨ HÀNH SƠN 24 I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 24 1. Hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp24 2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp26 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 29 4. Tập hợp chi phí sản xuất33 5. Đánhgiá sản phẩm dở dang 33 6. Tính giá thành sản phẩm33 PHẦN III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG NGŨ HÀNH SƠN I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG NGŨ HÀNH SƠN 35 1. Những ưu điểm 35 2. Những hạn chế 36 II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XIMĂNG NGŨ HÀNH SƠN 37 1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp37 2. Chi phí nhân công trực tiếp37 Kết luận38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC