Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Những vấn đề chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm2 1. Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm2 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất2 1.2. Khái niệm giá thành sản phẩm2 1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm3 2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3 2.1. Phân loại chi phí sản xuất 3 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 6 3. Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6 3.1. Vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6 3.2. Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 II. Đối tượng phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất - đối tượng tính giá thành 8 1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 8 1.2. Đối tượng tính giá thành 9 2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 9 2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo chi tiết sản phẩm hay bộ phận sản phẩm 9 2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm. 9 2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm 10 2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng 10 2.5. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo giai đoạn công nghệ 10 3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 10 3.1. Phương pháp trực tiếp 10 3.2. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ 10 3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 11 3.4. Phương pháp hệ số 11 3.5. Phương pháp tỷ lệ 11 3.6. Phương pháp liên hợp 12 III. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất 12 1. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí NVL trực tiếp 12 1.1. Nội dung của hạch toán chi phí NVL trực tiếp 12 1.2. Phương pháp hạch toán 13 2. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 14 2.1. Nội dung 14 2.2. Phương pháp hạch toán 15 IV. Tổng hợp chi phí sản xuất và đáng giá sản phẩm dở dang 15 1. Tổng hợp chi phí sản xuất 15 1.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKTX16 1.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK16 2. Đánh giá sản phẩm dở dang 17 2.1. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính 18 2.2. Xác định giá trị sản phẩm dỡ dang theo phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương 18 2.3. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 19 2.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo giá thành định mức 19 V. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 19 1. Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất giản đơn 19 2. Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng 20 3. Đối với doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu chế biến liên tục 21 PHẦN II TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK ĐÀ NẴNG A. Giới thiệu khái quát về công ty 23 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty gạch block 23 II. Đặc điểm nhiệm vụ mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty 24 1. Đặc điểm 24 2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 25 3. Mục tiêu 25 III. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty 26 1. Bộ máy quản lý của công ty 26 2. Chức năng, nhiệm vụ và mối liên hệ 26 3. Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty 28 IV. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 29 1. Cơ cấu bộ máy kế toán 29 2. Nhiệm vụ cụ thể của từng nhân viên kế toán 29 2.1. Kế toán trưởng 30 2.2. Kế toán tổng hợp, TSCĐ kiêm phó phòng tài chính kế toán 30 2.3. Kế toán thanh toán, ngân hàng, tiền lương, thuế 31 2.4. Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ và tiêu thụ 31 2.5. Kế toán công nợ 31 2.6. Thủ quỹ 32 3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty.32 B. Tình hình thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại công ty Sản xuất Gạch Block 34 I. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 34 1. Đối tượng 34 2. Phương pháp hạch toán 34 II. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm gạch tại công ty 34 1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp34 1.1. Đặc điểm và định mức sử dụng nguyên vật liệu tại công ty 34 1.2. Hạch toán xuất kho nguyên vật liệu 35 2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 42 2.1. Trình tự hạch toán 42 2.2. Hạch toán các khoản trích theo lương 43 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 44 3.1. Chi phí nhân viên phân xưởng 44 3.2. Hạch toán chi phí nhiên liệu 45 3.3. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ 45 3.4. Chi phí khấu hao TSCĐ tại phân xưởng 46 3.5. hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài 46 3.6. Hạch toán chi phí bằng tiền khác tại phân xưởng 47 4. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng loại sản phẩm 47 4.1. Phân bổ chi phí sản xuất chung 47 III. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 48 1. Tổng hợp chi phí sản xuất 48 2. Đánh giá sản phẩm dở dang 48 3. Tính giá thành sản phẩm 48 PHẦN III NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY GẠCH BLOCK I. Nhận xxét về hạch toán chi phí sản xuất và tínhd giá thành sản phẩm gạch tại công ty 49 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 49 2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 49 3. Đối tượng tính giá thành 49 4. Phương pháp tính giá thành 49 II. Hoàn thiện về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm gạch 50 1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 50 2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 50 3. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành 50 4. Hạch toán chi phí sản xuất 51 4.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp 51 4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 52 4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 53 5. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 55 5.1. Tập hợp chi phí sản xuất 55 5.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 55 5.3. Tính giá thành sản phẩm 56 Kết luận 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC