Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần thuỷ sản đà nẵng

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT1 1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất1 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất1 1.2. Phân loại chi phí sản xuất1 2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất2 2.1 Khái niệm giá thành 2 2.2 Bản chất của giá thành2 2.3 Chức năng của giá thành sản phẩm3 2.4 Phân loại giá thành3 2.5. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm4 3. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm4 II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CPSX4 1. Đối tượng 4 2. Phương pháp hạch toán CPSX5 2.1. Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp5 2.2. Hạch toán và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp7 2.3. Hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung8 2.4. Hạch toán chi phí trả trước và chi phí phải trả9 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM11 1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm11 2. Mối quan hệ giữa đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành11 3. Các phương pháp tính giá thành12 3.1. Phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn) 12 3.2. Phương pháp phân bước12 3.3. Phương pháp loại trừ CPSX sản phẩm phụ13 3.4. Phương pháp hệ số13 3.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng14 3.6. Phương pháp tính giá thành theo phương pháp định mức14 IV. TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG CUỐI KỲ 14 1. Tổng hợp chi phí sản xuất14 1.1. Tài khoản sử dụng14 1.2. Phương pháp hạch toán15 2. Đánh giá kiểm kê sản phẩm dở dang cuối kỳ15 2.1. Sản phẩm dở dang15 2.2. Phương pháp xác định sản phẩm dở dang15 PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐN17 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY17 1. Quá trình hình thành17 2. Quá trình phát triển công ty18 II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY19 1. Tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty19 2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty20 III. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 23 1. Tổ chức bộ máy kế toán23 2. Hình thức sổ kế toán và trình tự ghi sổ24 B. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG25 I. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT25 1. Đối tượng hạch chi phí sản xuất25 2. Nội dung chi phí sản xuất tại Công ty.26 3. Quá trình tập hợp chi phí sản xuấttại Công ty26 3.1. Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp26 3.2. Chi phí nhân công trực tiếp30 3.3 . Chi phí sản xuất chung34 II.TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỠ DANG39 1. Tổng hợp chi phí sản xuất39 2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dỡ dang39 III. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM40 1. Đối tượng tính giá thành40 2. Phương pháp tính giá thành.40 PHẦN III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG. I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐÀ NẴNG.42 II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY.43 1.Tính chi phí nguyên liệu trực tiếp43 2. Chi phí nhân công trực tiếp.44 3. Chi phí sản xuất chung.45 3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng45 3.2. Chi phí công cụ dụng cụ46 3.3. Chi phí khấu hao TSCĐ.46 3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài47 3.5. Chi phí bằng tiền khác48 3.6. Chi phí vật liệu (vật tư) bao bì48 4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.49 4.1 . Tổng hợp chi phí sản xuất 49 4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.49 5. Tiết kiệm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm.49 5.1. Tiết kiệm chi phí sản xuất.49 5.2 .Đảm bảo đủ nguyên liệu cho sản xuất50 5.3. Tiết kiệm chi phí nguyên liệu50 Kết Luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC