Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU MỤC LỤC Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại I. Một số khái niệm cơ bản về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ II. Ý nghĩa của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ III. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 1. Các phương thức tiêu thu hàng hóa 1.1. Phương thức bán buôn 1.2. Phương thức bán lẻ 2. Hạch toán doanh thu bán hàng hóa 2.1. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 2.2.1. Chứng từ sử dụng 2.2.2. Tài khoản sử dụng 2.3. Phương pháp hạch toán 2.3.1. Theo phương thức tiêu thụ trực tiếp 2.3.2. Theo phương thức bán hàng qua đại lý 2.3.3. Theo phương thức trả góp 2.3.4. Trường hợp tiêu thụ nội địa 3. Hạch toán giá vốn hàng bán 3.1. Nôi dung và phương pháp xác định giá vốn hàng bán 3.1.1. Nội dung 3.1.2. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 3.2. Nội dung phân bổ chi phí mua hàng 3.3. Chứng từ và tài khoản sử dụng 3.3.1. Chứng từ sử dụng 3.3.2. Tài khoản sử dụng 3.4. Phương pháp hạch toán 4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 4.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu 4.2. Tài khoản sử dụng 4.3. Phương pháp hạch toán IV. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 1. Hạch toán chi phí bán hàng 1.1. Nội dung chi phí bán hàng 1.2. Tài khoản sử dụng 1.3. Phương pháp hạch toán 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2. Tài khoản sử dụng 2.3. Phương pháp hạch toán V. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 1. Khái niệm kết quả tiêu thụ hàng hóa 2. Tài khoản sử dụng 3. Phương pháp hạch toán Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng và công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn A. Đặc điểm, tình hình chung của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 1. Quá trình hình thành 2. Quá trình phát triển II. Chức năng và nhiệm vụ của công ty III. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 1. Sơ đồ bộ máy quản lý 2. Nhiệm vụ và chức năng của bộ máy IV. Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty 1. Đặc điểm bộ máy kế toán 1.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi bộ phận ở phòng kế toán 2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty B. Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng và công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn I. Đặc điểm hàng hóa và các phương thức bán hàng nội địa tại công ty 1. Đặc điểm hàng hóa của công ty 2. Các phương thức tiêu thụ hàng hóa và phương thức thanh toán tại công ty 2.1. Phương thức tiêu thụ 2.2. Phương thức thanh toán II. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa nội địa tại côngty 1. Hạch toán doanh thu bán hàng nội địa 1.1.Nội dung doanh thu bán hàng 1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 1.2.1. Chứng từ sử dụng 1.2.2. Tài khoản sử dụng 1.2.3. Trình tự ghi sổ 2. Hạch toán giá vốn hàng bán 2.1. Nội dung và phương pháp xác định giá vốn hàng bán 2.1.1. Nội dung 2.1.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 2.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 2.2.1. Chứng từ sử dụng 2.2.2. Tài khoản sử dụng 2.3. Trình tự ghi sổ III. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty 1. Hạch toán chi phí bán hàng tại công ty 1.1. Nội dung chi phí bán hàng 1.2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 1.3. Trình tự ghi sổ 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2. Tài khoản sử dụng 2.3. Trình tự ghi sổ IV. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu tại công ty 1. Nội dung các khoản giảm trừ 2. Chứng từ và tài khoản sử dụng 3. Trình tự ghi sổ V. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty 1. Công thức xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty 2. Trình tự ghi sổ Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn I. Nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty 1. Nhận xét chung về công tác hạch toán của công ty 2. Nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thu tại công ty 2.1. Ưu điểm 2.2. Nhược điểm II. Một số giải pháp đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Cựu Kim Sơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC