Hạch toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp 2A thuộc Công ty CP Vinatex Đà Nẵng

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG2 I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG2 1. Khái niệm2 2. Ý nghĩa2 3. Nhiệm vụ3 II. HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG4 1.Phân loại lao động trong doanh nghiệp4 1.1 Phân loại theo tính chất hợp đồng lao động4 1.2 Phân loại theo trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quản lý và trả lương4 1.3Phân loại theo lao động trực tiếp và gián tiếp4 1.4 Phân loại lao động theo lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp kết hợp với tính chất lao động5 2. Hạch toán chi tiết lao động5 2.1 Hạch toán số lượng lao động5 2.2 Hạch toán sử dụng thời gian lao động6 2.3 Hạch toán kết quả lao động7 III.QUỸ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG8 1. Quỹ tiền lương8 2. Các hình thức tiền lương8 1.1 Hình thức tiền lương theo thời gian8 1.1.1 Khái niệm8 1.1.2 Cách tính lương theo thời gian8 1.2 Hình thức tiền lương theo sản phẩm9 1.2.1 Khái niệm9 1.2.2 Cách tính lương theo sản phẩm10 3. Hạch toán tổng hợp tiền lương11 3.1 Chứng từ sử dụng11 3.2 Tài khoản sử dụng11 3.3 Phương pháp hạch toán tiền lương12 IV. Hạch toán các khoản trích theo lương12 1. Nội dung quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ12 1.1 Quỹ bảo hiểm xã hội12 1.2 Quỹ bảo hiểm y tế14 1.3 Kinh phí công đoàn15 2. Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương16 2.1 Chứng từ sử dụng16 2.2 Tài khoản sử dụng16 2.3 Phương pháp hạch toán17 V. Hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX17 PHẦN II: TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG19 A. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY19 I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY19 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty19 2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty Vinatex Đà nẵng20 2.1 Chức năng :20 2.2 Nhiệm vụ :21 3. Những thuận lợi và nhó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty Vinatex Đà Nẵng.21 II. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty.22 1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.22 2. Đặc điểm quy trình công nghệ.22 III. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty22 1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý24 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận24 V. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty26 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.26 2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận26 3. Hình thức kế toán được áp dụng tại công ty27 B. THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG.29 I. HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A29 1. Đặc điểm chung về tình hình lao động của Xí nghiệp29 1.1 Số lượng lao động :29 1.2 Chất lượng lao động :29 2. Nội dung phân loại lao động tại công ty29 II. Tổ chức kế toán chi tiết lao động tại xí nghiệp 2A :30 1. Hạch toán số lượng lao động tại xí nghiệp 2A30 2. Hạch toán thời gian lao động xí nghiệp 2A :31 III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A32 1.Đặc điểm quỹ lương của xí nghiệp32 2. Các phương pháp tính lương tại xí nghiệp 2A33 IV. Kế toán tiền lương của xí nghiệp 2A tại công ty CP Vinatex ĐN39 1. Kế toán tiền lương39 1.1 Chứng từ sử dụng39 1.2 Sơ đồ luân chuyển chứng từ về lương40 1.3 Tài khoản sử dụng40 1.4 Phương pháp hạch toán41 2. Kế toán các khoản trích theo lương47 2.1. Chứng từ sử dụng47 2.2 Tài khoản sử dụng47 2.3 Phương pháp hạch toán47 PHẦN III: Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX ĐÀ NẴNG.61 I. NHẬN XÉT CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG61 1. Ưu điểm.61 2.Nhược điểm.62 II. Một số ý kiến hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp 2A.63 KẾT LUẬN64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC