Hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung

Đất nước ta đã và đang trong quá trình xây dựng nền kinh tế theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước ,mà cơ chế thi trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải cạch tranh bằng chính sức lực của mình để tồn tại trong môi trương kinh doanh cùng thị trường này. Do vậy có nhiều khó khăn, thử thách đặc ra cho nhà quản trị doanh nghiệp. Vấn đề đặc ra ở đay là đòi hỏi các nhà quản trị DN cần phải nhìn nhận vai trò và vị trí của mình trên thị trường để tìm cách đí phó ,để tạo ra lợi thế kin doanh cho đơn vị mình .Quản lý tài chính có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược. Chính vì có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề có tính chát chiến lược như : vấn đề đầu tư ,tài trợ và các hoạt đọng nghiệp vụ khác của doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp đi đúng hướng ,làm đúng kiểu và giữ chỗ đứng vững trên thị trường . Cùng với sự đổi mới và phát triển nền kinh tế ,chế đoọ kế toán một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế cũng đã có nhiều đổi mới ,gốp phần tích cực vào sự phát triển đất nước .Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành công cụ quản lý kinh tế tài chính,có vai trò tích cực trong quản lý ,điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế.Đồng thời hạch toán kế toán là một lĩnh vực gắn liền với kinh tế tài chính của doanh nghiệp ,thu nhận và cung cấp các thông tin chính cho việc đưa ra các quyết định quản lý .Chính vì thế ,Hạch toán kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính ở tần vĩ mô mà còn vô cùng cần thiết với hoạt động tài chính ở doanh nghiệp .Hoạt đọng sản xuất kin doanh trong cơ chế thị trường mở ra rất nhiều cơ hội kinh doanh cũng như rất nhiều rủi ro vad bất trắc .Vậy ,để thành công trong sản xuất kinh doanh ,các nhà doanh nghiệp phải bám chặc thi trường ,nâng cao chất lượng sản phẩm ,tăng tích lũ tái đầu tư triển nâng cao năng lực sản xuát ,đặc biệt là hạ thấp giá thành vì đây là chỉ tiêu kinh tế quan trọng .Trong cơ cấu giá thành ,chi phí NVL-CCDC chiếm tỷ trọng không nhỏ ,là tám gưong phản chiêu sản xuất kinh doanh những thực trạng thay đổi ,cải cách trong công tác quản lý vật tư . Phần I :Cơ sở lý luậnvề hạch toán NVL-CCDC . Phần II : Tình hình thực tế về công tác Hạch toán NVL-CCDC tại Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung . Phần III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán NVL-CCDC tại Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC