Hạch toán nguyên vật liệu tại chi nhánh công ty cổ phần vật tư tổng hợp đà nẵng tại quảng nam

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1 PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI HẠCH TOÁN NVL A. Một số vấn đề liên quan đến kế toán NVL3 I. Khái niệm, đặc điểm , nhiệm vụ của NVL3 1. Khái niệm 3 2. Nhiệm vụ 3 II. Phân loại đánh giá NVL 3 1. Phân loại nguyên vật liệu3 2. Phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 5 III. Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu 8 1. Kế toán NV: theo phương pháp KKTX8 2. Kế toán NVL theo phương pháp KKĐK15 IV. Hạch toán chi tiết vật liệu 17 1. Khái niệm 17 2. Các phương pháp hạch toán 18 PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG TẠI QUẢNG NAM A. Giới thiệu khái quát về công ty 22 I. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh 22 1. Sự ra đời của chi nhánh công ty 22 2. Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh 23 II. Tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh 23 III. Tổ chức bộ máy tài chính kế toán 25 IV. Hình thức kế toán áp dụng tại chi nhánh 26 B. Phương pháp hạch toán NVL tại công ty 27 1. Hạch toán nhập vật liệu 27 2. Hạch toán xuất vật liệu 34 PHẦN III. NHỮNG ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG TẠI QUẢNG NAM A. Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán tại công ty 42 I. Nhận xét chung 42 II. Nhận xét hạch toán tại công ty 42 1. Ưu điểm 43 2. Nhược điểm 4 B. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán công ty Vật tư tổng hợp Đà Nẵng tại Quảng Nam 44 Kết luận 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC