Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công Ty Kim Khí và Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung

MỤC LỤC Lời mở đầuTrang2 Phần I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán NVL-CCDCTrang4 I.Đặc điểm ,yêu cầu quản lý kế toán NVL-CCDCTrang II. Phân loại & đánh giá NVL CCDCTrang 1.Phân loại NVL-CCDCTrang 2. Đánh giá NVL-CCDCTrang III.Kế toán nhập xuất NVL-CCDCTrang 1.Chứng từ va trình tự luân chuyển chứng từ nhập-xuất- NVL-CCDCTrang 2.Tài khoản sử dụng và cách ghi chép vào tài khoảnTrang 3.Hạch toán tổng hợp xuất NVLTrang 4.Hạch toán tổng hợp xuất CCDCTrang 5.Hạch toán NVL nhập kho Trang 6.Hạch toán tổng hợp NVL tự chế biến Trang 7.Hình thức & tổ chức hệ thống sổ kế toánTrang Phần II .Tình hình thực tế về công tác hạch toán NVL-CCDC tại Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung Trang I.Qúa trình hình thành và phát triển Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp Miền Trung Trang 1.Quá trình hình thành và phát triển 2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công tyTrang II.Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của công ty.Trang 1.Chức năngTrang 2.Nhiệm vụTrang 3.Phương hướng hoạt động trong những năm tớiTrang III.Tổ chức công tác taị công ty Trang 1.Bộ máy quản lý tại công tyTrang 2.Chức nhiệm vụ của từng phòng banTrang 3.Tổ chức mạng lưới kinh doanhTrang IV. Tổ chức kế toán tại công tyTrang 1.Tổ chức bộ máy kế toánTrang 2.Hình thức kế toánTrang V.Hạch toán chi tiết vật tư tại Công Ty KK & Vật Tư TH Miền TrungTrang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC