Hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty TNHH SX-TM Minh Đạt

MỤC LỤC Phần I: Đặt vấn đề Phần II:Một số tình hình chung I. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH SX – TM Minh Đạt II. Mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của Công ty III. Đặt điểm tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý của công ty IV. Tổ chức công tác kế toán của Công ty Phần III: Thực trạng công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNNH SX – TM Minh Đạt A. Thực trạng về hạch toán thành phẩm I. Phương pháp tính giá thực tế nhập xuất thành phẩm: :………… II. Thủ tục, chứng từ dùng để hạch toán thành phẩm tại Công ty III. Thực trạng về hạch toán chi tiết thành phẩm tại Công ty IV. Thực trạng về hạch toán tổng hợp thành phẩm tại Công ty B. Thực trạng về kế toán tiêu thụ ở Công ty TNNH SX – TM Minh Đạt I. Vài nét về sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm II. Thủ tục, chứng từ dùng để hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNNH SX – TM Minh Đạt III. Thực trạng về hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm tại Công ty IV. Thực trạng về hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Phần IV. Một số ý kiến về biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNNH SX – TM Minh Đạt I.Những ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNNH SX – TM Minh Đạt: II. II. Kiến nghị III.Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC