Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP I. Khái quát chung về kế toán thành phẩm1 1. Khái niệm về thành phẩm, bán thành phẩm:1 2. Nhiệm vụ kế toán thành phẩm1 3. Đánh giá thành phẩm1 a. Giá thực tế:1 b. Giá hạch toán:2 4. Kế toán tổng hợp thành phẩm2 a. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên2 b. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ5 II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP6 1. Khái niệm liên quan đến tiêu thụ, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ6 a. Khái niệm6 b. Nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ thành phẩm6 2. Hạch toán doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán6 a. Tài khoản sử dụng :6 b. Tài khoản đầu tư7 c. Tài khoản sử dụng7 3. Phương pháp hạch toán8 a. Hạch toán theo phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng .8 b. Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng đại lý9 c/ Hạch toán tiêu thụ theo phương thức bán hàng trả góp10 4/ Kế toán chiết khấu thương mại13 5/ Kế toán giảm giá hàng bán14 6/ Kế toán hàng bán bị trả lại15 7/ Kế Toán Chiết Khấu Bán Hàng : ( Chiết Khấu Thanh Toán )16 III/ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ16 1/ Doanh Thu Bán Hàng Thuần16 2/ Giá vốn hàng bán .16 3 / Chi phí bán hàng18 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp20 5/ Kế toán xác định kết quả tiêu thụ23 PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐIÊN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ .26 I. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty.26 II. TỔ CHỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY :27 1. Tổ chức bộ máy kế toán ở công ty :27 2/ Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận ở phòng kế toán :28 3 . Hình thức kế toán :30 B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .31 I. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY.31 1. Phương thức bán buôn :31 2.Phương thức bán lẻ :31 II. HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY .31 1. Tổ chức hạch toán doanh thu :32 a/ Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa tịa các cửa hàng .32 b/ Hạch toán nghiệp cụ bán buôn hàng hóa tại công ty34 2/ Hạch toán giá vốn hàng bán42 3/ Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu :45 a/ Hạch toán hàng bán bị trả lại.45 b/ Hạch toán giảm giá hàng bán :46 III/ HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ51 1/ Hạch toán chi phí bán hàng .51 2/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp53 3/ Hạch toán kết quả tiêu thụ55  PHẦN III MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH , MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I/ NHẬN XÉT XỀ TÌNH HÌNH HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .59 1. Nhận xét về bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại công ty59 2. Nhận xét về tình hình hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :59 3. Nhận xét về tình hình hoạch toán tiêu thụ :60 II/ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG XE MÁY TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .61 1. Hoàn thiện bộ máy kế toán tại công ty .61 2. Hoàn thiện về công tác hạch toán chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp61 3. Hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ở công ty .61 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC