Hàm cầu tiền của Milton Friedman với chi phí giao dịch, khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro

Xuất phát từ hàm cầu tiền của Milton Friedman, giữ nguyên cách tiếp cận của Friedman về cầu tiền tệ khi đề xuất hàm cầu tiền, bài báo này phát triển hàm cầu tiền của Friedman bằng cách bổ sung các yếu tố mới cho phù hợp với thực tiễn của nền kinh tế hiện đại. Đó là các yếu tố: chi phí giao dịch; khả năng sinh lời của tài sản thực và phần bù rủi ro.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC