Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

Hiệu quảkinh doanh của DNNN là một phạm trù kinh tế được biểu hiện bằng các chỉtiêu đặc trưng kinh tếkỹthuật, xác định trên cơsởso sánh chỉtiêu đầu ra và đầu vào của DNNN. Nó phản ảnh trình độsửdụng nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu kinh tế- xã hội do Nhà nước giao, từ đó khẳng định vai trò chủ đạo của DNNN trong nền kinh tếquốc dân. Nâng cao hiệu quảkinh doanh của DNNN là vấn đềcấp bách và cần thiết nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung cho toàn bộnền kinh tếnước ta hiện nay. Vậy để đánh giá DNNN hoạt động có hiệu quảphải dựa vào cơsởnào, dựa vào hệ thống chỉtiêu nào? Vấn đềnày cần phải làm rõ cảvềmặt lí luận lẫn thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC