Hệ thống thông tin kế toán chu trình bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Dũng

MỤC LỤC *** I_ GIỚI THIỆU VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH SX – TM – XD HOÀNG DŨNG3 1.1. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển3 1.2. Đặc điểm3 1.3. Sơ đồ công ty6 II_ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHU TRÌNH DOANH THU4 2.1_ Quá trình bán hàng4 2.1.1_ Hoạt động xét duyệt4 2.1.2_ Hoạt động cung cập hàng hóa7 2.1.3_ Hoạt động ghi nhận7 2.2_ Quá trình thu tiền7 2.2.1_ Hoạt động xét duyệt7 2.2.2_ Hoạt động thu tiền8 2.2.3_ Hoạt động ghi nhận8 III_ CÁC CHỨNG TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP8 IV_LƯU ĐỒ XỬ LÝ CHU TRÌNH DOANH THU BÊN NGOÀI PHÒNG KẾ TOÁN19 V_ MÔ TẢ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THEO DÕI CHI TIẾT20 VI_ LƯU ĐỒ XỬ LÝ CHU TRÌNH DOANH THU BÊN TRONG PHÒNG KẾ TOÁN22 VII_ ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT CHU TRÌNH ĐANG TÌM HIỂU24 7.1_ Kiểm soát nghiệp vụ24 7.2_ Kiểm soát trong chu trình máy tính28 7.2.1_ Kiểm soát chung28 7.2.2_ Kiểm soát ứng dụng30 VIII_ ÁP DỤNG PHẦN MỀM TTSOFT VÀO DOANH NGHIỆP34 8.1_ Danh mục màn hình nhập liệu34 8.2_ Tổ chức bộ máy kế toán xử lý35 8.3_ Lưu đồ mô tả quá trình xử lý38 8.4_ Đánh giá kiểm soát nhập liệu40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC