Hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát

Để tiến hành sản xuất kinh doanh thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có 2 nguồn vốn: vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỉ lệ giữa 2 loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam đang là vấn đề bức xúc mà các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm. Trong nhiề u diễn đàn và trong công luận ở nước ta, người ta bàn rất nhiều về vấn đề vốn của doanh nghiệp. Xu thế toàn cầu hoá thì việc một quốc gia hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu sẽ như thế nào? Cơ bản phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sở tại. Khả năng cạnh tranh là nguồn năng lực thiết yếu để doanh nghiệp tiếp tục vững bước trên con đường hội nhập kinh tế. Mặt khác, những chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp như: vốn, trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý, kỹ năng cạnh tranh, bộ máy tổ chức sản xuất, lợi nhuận. Để đạt được yêu cầu đó thì vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn của mình?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC