Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc ở Nhà xuất bản giáo dục

Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật ngày một phát triển thì vai trò, vị trí của con người trong xã hội ngày được khẳng định hơn. Con người không những quyết định sự tồn tại của quá trình lao động sản xuất mà còn quyết định năng suất, chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản xuất dù với công cụ thô sơ hay thiết bị hiện đại. Nhưng vấn đề lại đặt ra đối với tổ chức là: Làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nguồn lực con người ấy trong quản lý, cũng như trong sản xuất? Làm thế nào để họ phát huy hết được năng lực khả năng của họ cho Tổ chức? Không những thế các nhà lãnh đạo trong tổ chức còn phải suy nghĩ xem trước hết cần phải làm như thế nào để thu hút được các lao động giỏi? Làm thế nào để kích thích, giữ chân họ ở lâu trong tổ chức mình? Tất cả những điều này nó phản ánh cách thức Quản trị nguồn nhân lực có hiệu quả trong mỗi Doanh nghiệp, Tổ chức, mà một trong những yếu tố góp phần quan trọng trong việc Quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả là công tác đánh giá thực hiện công việc của người lao động. Vì vậy, muốn tiến tới cánh cửa của thành công trong việc quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả thì cần phải có mục tiêu, chiến lược lâu dài đối với người lao động. Đó chính là việc biết đánh giá đúng mức thành tích công tác của nhân viên. Và đây cũng chính là cơ sở để hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, phát triển nguồn nhân sự cũng như đền bù, đãi ngộ, phát triển nghề nghiệp và tương quan nhân sự có hiệu quả. Do vậy, muốn thấy rõ được hiệu quả của công tác đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV) phục vụ đắc lực cho việc Quản trị như thế nào? và nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc công nhận khả năng và thành tích của người lao động trong các Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước – thành phần nòng cốt trong nền kinh tế, định hướng cho các thành phần khác phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp Nhà nước cũng phải biết khai thác, sử dụng, đánh giá đúng mức, hợp lý khả năng thành tích công tác của mỗi cá nhân lao động trong doanh nghiệp mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC