Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng

Đứng trước xu thế toàn cầu hoá thế giới hiện nay và xu thế hội nhập kinh tế các nước đòi hói các doanh nghiệp phải luôn tự đổi mới để đáp ứng nhu cầu thị trường : Đổi mới về sản phẩm hàng hoá ,về phương thức hoạt động tiêu thụ .Với xu hướng này Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách phát triển nền kinh tê, đã tạo điều kiện ,nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp. Nền kinh tế luôn biến động các doanh nghiệp muốn tìm chỗ đứng vững chắc cho mình phải luôn tự đổi mới, nắm bắt thông tin thị trường kịp thời. Mục tiêu hoạt động cuối cùng của các doanh nghiệp là lợi nhuận do vậy lợi nhuận được coi là đòn bẩy kích thích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất . Xu hướng toàn cầu hoá với sự lựa chọn và đào thải rất khắt khe và khốc liệt. .Để đạt được mục tiêu lợi nhuận là một vấn đề hết sức khó khăn của nhà quản lý .Các nhà quản lý muốn nắm bắt được thông tin thị trường kịp thời để hoạch định chiến lược cho công ty thì trước hết họ phải biết rõ về tình hình của công ty .Điều đó phu thuộc rất nhiều vào vai trò đắc lực của kế toán .Kế toán là nơi cung cấp thông itn một cách tổng quát nhất và cũng là chi tiết nhất ,kịp thời nhất cho quản lý, đồng thời kế toán cũng tiến hành quá trình phân tích lựa chọn quy mô hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp. Đề tài của em gồm có 3 phần: Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp Phần II .Tình hình thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng Phần III. Một số nhận xét và kiến nghị về công tác họach toán và phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tại văn phòng Công ty cổ phần VTTH Đà Nẵng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ1 THỤ TẠI DOANH NGHIỆP1 I.>Hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại và nhiệm vụ hạch toán quá trình tiêu thụ1 1.>Các khái niệm liên quan1 a.Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm1 b . Một số khái niệm về phuơng thức tiêu thụ sản phẩm1 c.> Khái niệm về các chỉ tiêu phản ánh doanh thu1 đ >Khái niệm về giá vốn hàng bán2 e.> Khái niệm liên quan đến lợi nhuận2 2> Vai trò ,ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ và các nhân tố liên quan đến hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp2 a>Vai trò ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ2 b.>Các nhân tố tác động đến hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp3 3> Nhiệm vụ của hạch toán quá trình tiêu thụ và nhiệm vụ của quá trình phân tích quá trình tiêu thụ4 a.Nhiệm vụ của hạch toán quá trình tiêu thụ :4 b>Nhiệm vụ của phân tích tiêu thụ4 II> Nội dung hach toán kết quả tiêu thụ và xácđịnh kết quả tiêu thụ5 1> Chứng từ và tài khoản sử dụng5 a.>Chứng từ hạch toán tiêu thụ5 b.>Tài khoản sử dụng6 2>Trình tự hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp9 a >Trình tự hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên9 c>Hoạch toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh13 III> Nội dung phân tích kết quả tiêu thụ16 1>Phân tích tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp16 a> Phân tích chung tình hình tiêu thụ của doanh nghiệp16 b>Phân tích tích kết quả tiêu thụ của doanh nghiệp17 2>Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp17 a>Anh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ17 b>Nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ :17 c>Nhân tố giá bán17 d.>Anh hưởng của nhân toó giá thành(giá vốn)18 e>Anh hưởng của giá trị các khoản giảm trừ .18 f>Anh hưởng của chi phí bán hàng18 h>Anh hưởng chi phí quản lý18 PHẦNII19 TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG19 A>Giới thiệu sơ lượt về công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà nẵng19 I. Giới thiệu sơ lược về công ty19 1>Quá trình hình thành và phát triển công ty19 2>Chức năng nhiệm vụ của công ty20 a>Chức năng20 b> Nhiệm vụ :20 II> Tổ chức mạng lưới kinh doanh và quản lý20 1>Tổ chức mạng lưới kinh doanh20 2>tổ chức bộ máy quản lý21 a>Tổ chức bộ máy quản lý21 III. Tổ chức kế toán ở công ty:22 1>Tổ chức bộ máy kế toán:22 a. Sơ đồ bộ máy kế toán:22 b. chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán23 B.Tình hình thực tế thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng24 I>Đặc điểm quá trình tiêu thụ hàng hoá ở văn phòng công ty24 1 . Mặt hàng tiêu thụ chủ yếu của Văn phòng công ty :24 2 . Thị trường tiêu thụ chính của văn phòng công ty :24 3 .Phương thức tiêu thụ :24 4 . Phương thức thanh toán :24 II >Hạch toán tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng25 1.Hạch toán tiêu thụ :25 a>Chứng từ sử dụng và trình tự lưu chuyển chứng từ :25 b>Tài khoản sử dụng hạch toán tiêu thụ và kêt quả tiêu thụ :25 2> Hạch toán kết quả tiêu thụ tại văn phaòng trung tâm kinh doanh vật tư tổng hợp thuộc công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng29 a>Hạch toán chi phí bán hàng29 b/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp30 c/ hạch toán kết quả tiêu thụ31 II>Phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp đà Nẵng33 1>Tổ chức công tác phân tích và cung cấp thông tin cho quá trình phân tích tại công ty33 2>Nội dung phân tích33 a>Phân tích tình hình tăng trưởng về tiêu thụ của toàn bộ các mặt hàng tiêu thụ và của từng mặt hàng tại công ty33 c> Phân tích tình hình lợi nhuận tiêu thụ của các mặt hàng chủ yếu36 PHẦN III38 MỘT SỐ NHẬN XÉT,KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ NHẰM HOÀN THIỆN HIỆU QUẢ38 TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN VTTH ĐÀ NẴNG38 I>Nhận xét về thực trạng công tác hoạch toán tiêu thụ và kết quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty tổng hợp DN38 1>Những mặt ưu điểm :38 2> Những mặt hạn chế :38 II.> Một số ý kiến nhận xét nhằm góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm kinh doanh văn phòng công ty CP VTTH ĐN39 1>Mở sổ theo dõi doanh thu bán hàng theo các mặt hàng chủ yếu39 2> Hoàn thiện về công tác theo dõi phải thu40 3> Hoàn thiện về các khoản giảm trừ41 4> Hoàn thiện về công tác hoạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp :41 5> Về công tác xác định kết quả kinh doanh :43 6> Về công tác báo cáo kết qủa hoạt đông kinh doanh:44 7>Về công tác phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ47 8>Lựa chọn phương thức kinh doanh47 a>Đối với nhà bán buôn :48 b> Đối với người mua lẻ :49 c> Đối với việc quản lý công nợ :49 LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC