Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lưới tiêu thụ tại Công ty TNHH TM Vũ Long

Nền kinh tế ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức cho các Doanh nghiệp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là làm sao đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong kinh doa nh. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với Doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính Để đạt đƣợc điều đó, mỗi doanh nghiệp cần luôn hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh để từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mở rộng mạng lƣới tiêu thụ tại Công ty TNHH TM Vũ Long".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC