Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định Kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần than Hà Tu - TKV

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, trong doanh nghiệp là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được trong một kỳ kế toán. Nó là một trong những yếu tố quan trọng để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Bởi vậy kế toán doanh thu chính xác, đầy đủ, kịp thời sẽ tạo điều kiện cho xác định kết quả kinh doanh được chính xác. Kế toán kết quả kinh doanh chính xác thì sẽ đưa ra được số liệu kinh doanh trong kỳ chính xác. Trên cơ sở đó việc phân bổ kết quả sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh cải thiện đời sống người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Than Hà Tu - TKV em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu kế toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh và đã chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp là: "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ Phần Than Hà Tu - TKV". Nội dung của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương II: Tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả tại Công ty Cổ Phần Than Hà Tu - TKV. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Than Hà Tu - TKV.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC