Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường hiện nay dã mở ra cho các doanh nghiệp môi trường kinh doanh khá thuận lợi đồng thời cũng đặt ra cho các doanh nghiệp những thách thức mới, các doanh nghiệp phải tự biến đổi thì mới có thể tồm tại và phát triển được. Và công tác kế toán trong doanh nghiệp là công cụ không thể thiếu được trong hệ công cụ quản lý kinh tế, và kế toán TSCĐ là một nổi dung quan trọng trong toàn bộ công tác kế toan tài chính trong doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng đổi mới hiện đại hóa và tăng nhanh chóng về số lượng chát lượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và chất lương sản phẩm, diều đó đặt ra cho công tác quản lý TSCĐ yêu cầu ngày càng cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC