Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng

Vốn bằng tiền giữ một v ị trí hết sức quan trọng trong doanh nghiệp, nó là cơ sở, là tiền đề cho m ột doanh nghi ệp hình thành và tồn tại. H ạch toán Vốn bằng tiền cho biết s ố hiện có, tình hình biến động tăng giảm các loại V ốn bằng tiền của doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp phải chú tr ọng đến công tác tổ chức kế toán V ốn bằng tiền vì nếu làm tốt công tác này s ẽ giúp quản lý nắm đƣợc vốn của doanh nghiệp nói chung, vốn bằng tiền nói riêng của đơn vị mình, để có các biện pháp sử dụng vốn phù hợp nhằm tiết ki ệm tối đa chi phí v ốn để tăng l ợi nhuận cho doanh nghiệp. Xuất phát từ những nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng, em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán Vốn bằng tiền và chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình là: ” Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài khoá luận của em gồm ba chƣơng: Chƣơng I: Lý luận chung về Vốn bằng tiền và tổ chức kế toán Vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp. Chƣơng II: Tổ chức công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng. Chƣơng III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Hoá chất vật liệu điện Hải Phòng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC