Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thương mại Chi Lăng

Bằng hệ thống các phương pháp khoa học, kế toán đã thể hiện được tính ưu việt của mình trong việc bao quát tình hình tài chính và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách đầy đủ, chính xác. Báo cáo tài chính là sản phẩm quan trọng nhất của quy trình kế toán, nó là công cụ cơ bản để công bố thông tin kế toán của doanh nghiệp. Do vậy mà việc phân tích các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính nói chung và phân tích bảng cân đối kế toán nói riêng là một công việc vô cùng cần thiết và quan trọng. Nhận thấy được tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính, đặc biệt là phân tích bảng cân đối kế toán, cùng với sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo, Thạc sỹ Vũ Hùng Quyết và các cán bộ kế toán trong phòng kế toán của Công ty TNHH thương mại Chi Lăng, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thƣơng mại Chi Lăng” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Nội dung khoá luận của em gồm 3 chương : Chƣơng 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Chƣơng 2 : Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thƣơng mại Chi Lăng. Chƣơng 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH thƣơng mại Chi Lăng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC