Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Trong cơ chế mới với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn,mỗi doang nghiệp cần phải năng động sáng tạo trong kinh doanh,phải chịu trách nhiệm trƣớc kết quả kinh doanh của mình,bảo toàn đƣợc vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn nhƣ vậy các doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra,thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nƣớc. Bên cạnh đó,mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn KQKD là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh việc quản lý chung,việc tổ chức hợp lý công tác kế toán tiêu thụ là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đƣa ra quyết định thông tin đúng đắn. Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững c hắc trong nền kinh tế thị trƣờng cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ,vận dụng lý luận đã đƣợc học tập tại trƣờng,kết hợp với thực tế thu nhận đƣợc từ công tác kế toán tại CN công ty cổ phần Hƣng Đạo container tại Hải Phòng,em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh” để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC