Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại Á Châu

(Bản scan) Cuối năm 2008 và giữa đầu năm 2009, với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã và đang dòn diễn ra đã tác động mạnh đến mọi thành phần kinh tế, mà đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng chịu nhiều ảnh hưởng nhất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC