Hoàn thiện kiểm toán khoản mục nợ PTNCC trong kiểm toán BCTC do công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện

Nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập, tiến hành đẩy mạnh mở rộng quan hệ kinh tế với nhiều quốc gia trên thế giới khiến cho môi trường cạnh tranh giữa các doanh nghiệp càng trở nên quyết liệt. Nhu cầu về vay vốn để mở rộng sản xuất cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thi trường chứng khoán khiến ngày càng có nhiều người quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp, chính vì lẽ đó mà vấn đề minh bạch BCTC càng trở nên vô cùng quan trọng. Các vấn đề người đọc thường quan tâm nhiều nhất khi đọc BCTC của doanh nghiệp là khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Trong các chỉ tiêu trên BCTC, khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp và đáng kể tới các chỉ tiêu phản ánh khả năng trên, các chỉ tiêu này chỉ được phản ánh đúng khi khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp được trình bày một cách trung thực hợp lý. Trên thực tế,công tác quản lý, hạch toán khoản mục nợ PTNCC thường xảy ra các sai sót gian lận, công việc kiểm toán khoản mục này luôn được chú trọng trong các cuộc kiểm toán BCTC. Vì những lý do trên em chọn đề tài : “ Hoàn thiện kiểm toán khoản mục nợ PTNCC trong kiểm toán BCTC do công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện”. Kết cấu của đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn tốt nghiệp được trình bày trong 3 chương như sau: Chương 1: Lí luận chung về kiểm toán khoản mục nợ PTNCC trong kiểm toán BCTC. Chương 2: Thực trạng kiểm toán khoản mục nợ PTNCC trong kiểm toán BCTC do công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện. Chương 3: Đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục nợ PTNCC trong kiểm toán BCTC do công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC