Hoàn thiện quản lý hoạt động huy động vốn tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

Trong nền kinh tế thị trường, Ngân hàng có vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế của một đất nước. Ngân hàng chính là nơi tích tụ tập trung vốn, khơi dậy và động viên các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Mỗi nền kinh tế vận hành và phát triển đều phải dựa trên một hệ thống nguồn lực trong đó vốn là nguồn lực không thể thay thế. Vốn bao gồm : tiền tệ, vật tư, tri thức, khoa học. Trong cơ chế thị trường với các quan hệ được tiền tệ hoá thì tiền tệ trở thành nguồn vốn quan trọng nhất. Nền kinh tế của một nước chỉ phát triển với tốc độ cao và ổn định khi có chính sách tài chính tiền tệ đúng đắn và hệ thống Ngân hàng hoạt động đủ mạnh, có hiệu quả cao, có khả năng thu hút tập trung các nguồn vốn và phân bổ các nguồn vốn đó cho nền kinh tế. Vì vậy việc tìm kiếm những giải pháp huy động vốn cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước có ý nghĩa rất quan trọng. Ở nước ta, cùng với quá trình đổi mới đưa nền kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế thế giới, trước những đòi hỏi cấp bách của việc mở rộng các quan hệ kinh tế để phát triển kinh tế đất nước. Trong nhiều năm qua hệ thống Ngân hàng nước ta đã có những bước chuyển biến rõ rệt và không ngừng đổi mới hoàn thiện căn bản tất cả các nghiệp vụ trong đó có nghiệp vụ huy động vốn. Trong chương trình hoạt động của ngành Ngân hàng phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, ban lãnh đạo Ngân hàng đã đề ra bốn định hướng lớn trong giai đoạn 2001-2006. Một trong những định hướng đó là việc đáp ứng vốn và huy động vốn trong nền kinh tế để phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiờn để đảm bảo hoạt động huy động vốn có hiệu quả cao trong c ác NHTM cần phải có những giải pháp cụ thể để quản lý hoạt động huy động vốn. Đặc biệt trong tỡnh hỡnh kinh tế thế giới hiện nay và tỡnh hỡnh kinh tế trong nước có sự biến động lớn thêm vào đó là từ khi có quyết định về tỉ lệ dự trữ bắt buộc trong các NHTM do Ngân Hàng nhà nước quy định càng làm tăng tính cấp thiết việc quản lý hoạt động huy động vốn trong NHTM. Xuất phát từ tầm quan trọng của vốn đối với nền kinh tế nói chung và đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nói riêng. Sau một thời gian thực tập tại Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm em đã hiểu hơn về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng,với kiến thức đã được học và hiểu biết của mình, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “HOÀN THIỆN QUẢN Lí HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC