Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Matexim Hải Phòng

Yếu tố con ngƣời là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để ngƣời lao động chuyên tâm gắn bó và mang hết khả năng trình độ, sự nhiệt huyết của mình ra để phục vụ cho doanh nghiệp, đó là mong muốn của nhà quản lý. Làm đƣợc điều này sẽ mang lại chodoanh nghiệp những lợi ích không thể tính toán đƣợc. Nhƣng điều đó không đơn giản, nó tổng hợp ở nhiều yếu tố, trong đó yếu tố quan trọng là thu nhập của ngƣời lao động. Tiền lƣơng là biểu thị bằng tiền của chi phí nhân công mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động theo thời gian và công việc của họ đã cống hiến. Tiền lƣơng là thu nhập chủ yếu của ngƣời lao động. Tiền lƣơng mà doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động đƣợc dùng để bù đắp sức lao động mà ngƣời lao động đã b ỏ ra. Xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lƣơng có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau. Trong các chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố con ngƣời luôn đặt ở vị trị hàng đầu. Ngƣời lao động chỉ phát huy hết khả năng khi sức lao động mà họ bỏ ra đƣợc đền bù xứng đáng. Xuất phát từ đặc điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trả lƣơng cho ngƣời lao động, việc hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng trong các doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần Matexim Hả i Phòng, đƣợc sự giúp đỡ và chỉ dẫn tận tình của giáo viên hƣớng dẫn em đã hoàn thành đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng tại công ty cổ phần Matexim Hải Phòng” . Đề tài tốt nghiệp gồm ba phần:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC