Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ

Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại quốc tế thế giới WTO, thị trƣờng trong nƣớc đƣợc mở cửa, điều này tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhƣng cũng không ít thách thức đối với các doanh nghiệp trong nƣớc. Nó đặt các doanh nghiệp vào những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị thƣơng trƣờng. Các doanh nghiệp đứng trƣớc hai khả năng hoặc là thất bại và phá sản hoặc là tạo dựng đƣợc uy tín và phát triển bền vững. Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tìm mọi biện pháp để nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ và thu đƣợc nhiều lợi nhuận nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu này, nhà quản lý doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vai trò của những thông tin kinh tế nhƣ: Quan hệ cung - cầu, mặt hàng giá cả, tình trạng cạnh tranh, môi trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin số liệu này chỉ có kế toán mới thu thập và tổng hợp đƣợc, qua đó giúp cho nhà quản trị hiểu đƣợc tìn h hình tài chính của doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế của nhà nƣớc Việt Nam cũng nhƣ chính sách kinh tế của các quốc gia có quan hệ thƣơng mại và đầu tƣ để từ đó đƣa ra những quyết định phù hợp nhằm gia tăng mức độ thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ cho ngƣời tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC