Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Tiền lƣơng là biểu hiện bằng tiền của bộ phận sản xuất xã hội mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng để bù đắp hao phí lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất nhằm tái tạo sức lao động. Tiền lƣơng là một vấn đề nhạy cảm và có liên quan không nhỏ đối với những ngƣời lao động mà còn liên quan mật thiết đến tất cả các doanh nghiệp và xã hội. Tiền lƣơng cũng là một bộ phận hết sức quan trọng, nó cấu thành nên giá trị sản phẩm và gắn liền với nó là các khoản trích theo lƣơng. Một sự thay đổi nhỏ trong chính sách tiền lƣơng kéo theo sự thay đổi về cuộc sống và sinh hoạt của hàng triệu ngƣời lao động, về kết quả hoạt động kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp . Chính sách tiền lƣơng đúng đắn và phù hợp thì có thể phát huy đƣợc tính sáng tạo, năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của nguời lao động đối với doanh nghiệp và ngƣợc lại. Trong doanh nghiệp gắn với tổ chức lao động - tiền lƣơng, việc hạch toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng giữ vị trí rất quan trọng giúp phản ánh chính xác giá thành, chi phí quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng cũng nhƣ công tác tổ chức quản lý và hạch toán kế toán tiền lƣơng, các khoản trích theo lƣơng trong doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần thƣơng mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng em đã đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tiền lƣơng, các khoản trích theo lƣơng, tổ chức hạch toán kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng và đã chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp là: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC