Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay –nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội có sự quản lý của nhà nước ,việc quản lý và dụng vốn của cả nước ,của từng thành phần kinh tế ,của từng doanh nghiệp là một vấn đề phức tạp và hết sức bức thiết. Đặc biệt trong vài năm trở lại đây kinh tế thị trường đã tạo raq một môi trường kinh tế hết sức sôi động và cạnh tranh gay gắt ; do đó để tốn tại và phát triển đứng vững trên thị trường các doanh nghiệp cần kết hợp phân tích lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản với điều kiện hiện có của doanh nghiệp để từ đó có những quyết định đúng đắn đối với việc phân bổ các nhân tố sản xuất sao cho phù hợp Xuất phát từ thực tiễn của vấn đề đó, cùng với sự tâm đắc ý nghĩa của đề tài và lòng ham thích tìm hiểu sâu hơn về môn kinh tế chính trị nói chung, vấn đề tuần hoàn và chu chuyển nói chung em đã quyết định chọn đề tài: “Học thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản và sự vận dụng nó vào nền kinh tế thị trường thời kỳ quá độ ở nước ta”. Với lý luận và thực tiễn như vậy đề án của em có kết cấu như sau: v Phần 1: Mở đầu Nói lên tính cấp thiết của đề tài,phương pháp và phạm vi nghiên cứu v Phần 2: Nội dung Bao gồm cơ sở lý luận của đề tài, thực trạng ở Việt Nam và mạnh dạn đưa ra một số giải pháp cho vấn đề v Phần 3 : Kết luận ý nghĩa của đề tài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC