Hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh và đời sống nông thôn ở Việt Nam

Tài liệu này là một phần của loạt tài liệu thảo luận do Nhóm các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam soạn thảo. Dựa trên chuyên môn kỹ thuật thực chất đa dạng của các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, loạt tài liệu này xem xét những vấn đề phát triển mang tính -u tiên ở Việt Nam, cung cấp một cách vắn tắt thông tin về những thách thức và cơ hội chính trong việc ứng phó với những vấn đề quan trọng này. Loạt tài liệu này nhằm thúc đẩy thảo luận trong một nỗ lực liên tục nhằm hình thành những biện pháp tốt hơn để giải quyết những vấn đề này. Tài liệu thảo luận về hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng cạnh tranh và đời sống nông thôn ở Việt Nam này là tập đầu tiên trong loạt tài liệu. Gần đây các cơ quan Liên Hợp Quốc ở Việt Nam đã hỗ trợ một loạt các nghiên cứu liên quan tới hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển nông thôn. 1 Nghiên cứu mới nhất là một nghiên cứu về chính sách, tập trung vào các biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của bốn loại cây trồng xuất khẩu rất quan trọng thông qua cải thiện chất l-ợng và hiệu quả chế biến, tiếp thị. 2 Tài liệu này chủ yếu dựa trên cơ sở của nghiên cứu đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC