Hội nhập kinh tế và Sự phát triển ở Việt Nam

• Tỷ lệnghèo đói giảm đáng kểtừ58% năm 1993 xuống 13% năm 2008. Trọng tâm tăng trưởng trong tương lai ởViệt Nam là quản trịsựnăng động trong quá trình hội nhập. Quá trình hội nhập vào khu vực ASEAN sẽchịu tác động nhưthếnào bởi các Hiệp định ASEAN cộng đang được thực hiện? Việt Nam có nên đàm phán thêm các FTA? Quá trình hội nhập ASEAN và ASEAN cộng chịu ảnh hưởng của đàm phán Doha trong WTO nhưthếnào? Việt Nam sẽáp dụng chính sách thương mại và đầu tưnhưthế nào đểhỗtrợcho phát triển bền vững?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC