Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và những thách thức đặt ra đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong hơn hai thập kỷ trở lại đây, hội nhập quốc tế trong kĩnh vực ngân hàng đã trở thành một xu thế tất yếu, mở ra cơ họi đối với ngân hàng thương mại các nước, nhất là đối dối với các nước đang phát triển, nơi thị trường tài chính hoạt dộng nhìn chung cong khá kém

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC