Hợp đồng ngoại thương - Nội dung và cách thức soạn thảo

Trong nền kinh tế hiện nay vấn đề liên doanh, hợp tác và đầu tư với nước ngoài rất được Nhà nước khuyến khích, để cho nền kinh tế phát triển. Trong đó hợp đồng ngoại thương đóng một vai trũ hết sức quan trọng, nú là cầu nối giữa hai bờn. Là căn cứ để trao đổi được bảo đảm thực hiện. Nhưng việc soạn thảo hợp đồng rất phức tạp vỡ tuỳ thuộc vào hàng hoỏ, tớnh chất và đặc điểm mà mỗi bản hợp đồng sẽ có những vấn đề riêng. Vỡ vậy em chọn đề tài “Hợp đồng ngoại thương- Nội dung và cách thức soạn thảo”.Bài tiểu luận của em được chia làm 3phần. Phần 1: Nội dung của hợp đồng ngoại thương Phần 2: Hợp đồng ký giữa công ty Điện Đà Nẵng với cụng ty L&C của Mỹ Phần 3: Những vấn đề cần củng cố

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC