Hướng dẫn cách làm Báo cáo khoa học

Báo cáo phải được đánh máy trên giấy A4  Sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13  Căn lề trên và lề dưới 3 cm, lề trái 3 cm lề phải 2cm, khoảng cách giữa các dòng: 1,5 line  Số thứ tự từng trang đặt ở phía phải ở cuối trang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC