Hướng dẫn cách trình bày và viết bài tập lớn

Phần này trình bày một cách rất khái quát về mục đích của Bài tập lớn đồng thời bao gồm lời cảm ơn đối với những tổ chức và cá nhân đã góp phần trong việc hoàn thiện Bài tập lớn. 1.2.6 Tóm tắt Bài tập lớn Phần này trình bày những mục đích và các kết luận quan trọng nhất của Bài tập lớn với chiều dài khoảng 1 trang bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh(nếu có) . 1.2.7 Mục lục Phần mục lục liệt kê tên và đánh số trang các chương, các mục lớn trong chương và các mục nhỏ trong các mục lớn (xem phụ lục 3). Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự động tạo mục lục (Insert/Reference/ Index and Table). Chú ý để có thể sử dụng chức năng này, tiêu đề của chương và của các mục trong chương phải được định dạng kiểu Heading1, 2, 3. 1.2.8 Danh sách hình vẽ Danh sách hình vẽ liệt kê tên và đánh số trang của các hình vẽ trong Bài tập lớn. Nếu soạn thảo bằng Microsoft Word, có thể sử dụng chức năng tự động tạo danh sách hình vẽ (Insert/Reference/Index and Table). Chú ý để có thể sử dụng chức năng này, phải sử dụng chức năng Insert/Reference/Caption mỗi khi thêm chú thích của hình vẽ. Các hình ảnh trong Bài tập lớn nên dùng các phần mềm chuyên dụng như Visio 2003 để vẽ, nếu dùng chức năng Draw của Word thì thực hiện Menu/ Insert/ Object/ Create New/ Microsoft Word Picture để tránh bị vỡ hoặc mất hình khi soạn thảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC