Hướng dẫn làm tiểu luận môn quản trị sản xuất và dịch vụ

Sử dụng những kiến thức đã và sẽ biết về quản trị sản xuất và dịch vụ để làm bài tiểu luận với yêu cầu: Tìm hiểu về quá trình sản xuất tại một doanh nghiệp thực tế, cụ thể Đánh giá, nhận xét về quá trình đó Đề xuất các giải pháp để cải tiến quá trình này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC