Hướng dẫn lập, thanh, quyết toán kinh phí Đề tài nghiên cứu khoa học dự án ADB

Căn cứ pháp lý lập, thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Nguyên tắc thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Chứng từ thanh, quyết toán kinh phí thực hiện đề tài; Trao đổi và thảo luận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC