Hướng dẫn sử dụng thuốc

1. RINGER LACTAT Dạng thuốc và hàm lượng Dung dịch trong chai 500 ml. Dịch truyền Ringer lactat đẳng trương, 100 ml dịch truyền có: Natri clorid 0,6 g Kali clorid 0,04 g Calci clorid. 6H2O 0,04 g Natri lactat 60% 0,516 g

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC