Hướng dẫn thực tập nghề nghiệp: Ngành khoa học cây trồng, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật

Thực tập nghề nghiệp là một phần trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Khoa học Cây trồng (KHCT), ngành Chọn giống cây trồng (CGCT), ngành Bảo vệ thực vật (BVTV) của trường ĐHNN Hà Nội. Thực tập nghề nghiệp sẽ cung cấp các kiến thức thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên (SV) cơ hội tiếp xúc với các viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất của tập thể, tư nhân, giúp cho sinh viên củng cố thêm các kiến thức chuyên môn đã học, nâng cao khả năng giao tiếp, quản lý, khả năng làm việc và tiếp cận thực tế sản xuất. Học phần thực tập nghề nghiệp được tính 2 tín chỉ tương đương 2 tuần ( 14 ngày).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC